preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bisag

 > Natječaji
 

Osnovna škola Bisag raspisuje

                                                   N A T J E Č A J

                                 ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

 

1. učiteljica/učitelj njemačkog jezika – 1 izvršitelj

    - 20 sati tjednog radnog vremena, rad na neodređeno vrijeme.

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- presliku domovnice, rodnog lista i potvrde o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag.

Natječaj vrijedi od: 06.11.2017. do 14.11.2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovna škola Bisag raspisuje

                                                     N A T J E Č A J

                                       ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

 

1. učiteljica/učitelj geografije – 1 izvršitelj

    - 15 sati tjednog radnog vremena, rad na određeno vrijeme – do povratka zaposlenice s bolovanja.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- presliku domovnice, rodnog lista i potvrde o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Dokumentacija ne mora biti u originalu niti ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag ili osobno u tajništvu Škole.

Natječaj je otvoren od 20.09.2017. do 27.09.2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovna škola Bisag raspisuje

 

                             N A T J E Č A J

                   ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

1. učiteljica/učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj

    - puno radno vrijeme, rad na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- presliku domovnice, rodnog lista i potvrde o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag.

Natječaj vrijedi od: 24.03.2017. do 31.03.2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovna škola Bisag raspisuje

                                    N A T J E Č A J

                        ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

1. spremačica/spremač – 1 izvršitelj

    - 1/2 radnog vremena, rad na neodređeno vrijeme.

Uvjet: završena najmanje osnovna škola.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- presliku dokaza o završenom obrazovanju,

- presliku domovnice,

- potvrdu o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag.

Natječaj vrijedi od: 29.11.2016. do 07.12.2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovna škola Bisag raspisuje

                                N A T J E Č A J

                  ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

1. spremačica/spremač – 1 izvršitelj

    - 1/2 radnog vremena, rad na određeno vrijeme – zamjena

Uvjet: završena najmanje osnovna škola.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- presliku dokaza o završenom obrazovanju,

- presliku domovnice,

- potvrdu o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag.

Natječaj vrijedi od: 29.11.2016. do 07.12.2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovna škola Bisag raspisuje

                                     N A T J E Č A J

                       ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

1. učiteljica/učitelj informatike – 1 izvršitelj  - 20 sati tjednog radnog vremena, rad na neodređeno vrijeme

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- presliku domovnice, rodnog lista i potvrde o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag.

Natječaj vrijedi od: 14.10.2016. do 22.10.2016.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovna škola Bisag raspisuje

                                     N A T J E Č A J

                        ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

1. učiteljica/učitelj njemačkog jezika – 1 izvršitelj  - 20 sati tjednog radnog vremena, rad na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- presliku domovnice, rodnog lista i potvrde o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag.

Natječaj vrijedi od: 14.10.2016. do 22.10.2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

     Na  temelju  članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te članka 102. Statuta, Školski odbor Osnovne škole Bisag raspisuje

                                        NATJEČAJ

    za izbor i imenovanje ravnateljice/ravnatelja Osnovne škole Bisag

Za ravnatelja/icu Škole može biti imenovana osoba koja:

- ima završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se natječe za ravnatelja, a koji može biti sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova, a iznimno ravnatelj/ica Škole može biti i osoba koja ne ispunjava spomenute uvjete ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („NN“, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.)

- ima najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama,

- ispunjava uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- životopis,

- domovnicu,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o stažu osiguranja (potvrda škole – poslodavca o vrsti i trajanju poslova i potvrda ili elektroničkizapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- dokaz o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnateljicu/ravnatelja – ne otvaraj“ .

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen u Večernjem listu 20.05.2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovna škola Bisag raspisuje

                                            N A T J E Č A J

                             ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

1. spremačica/spremač – 1 izvršitelj

    -  puno radno vrijeme, rad na neodređeno vrijeme

Uvjet: završena najmanje osnovna škola.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- presliku dokaza o završenom obrazovanju,

- presliku domovnice,

- potvrdu o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag.

Natječaj vrijedi od: 06.05.2016. do 13.05.2016.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovna škola Bisag raspisuje

                                                    N A T J E Č A J

                                     ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

 

1. spremačica/spremač – 1 izvršitelj

    - 1/2 radnog vremena, rad na određeno vrijeme – zamjena

Uvjet: završena najmanje osnovna škola.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- presliku dokaza o završenom obrazovanju,

- presliku domovnice,

- potvrdu o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag.

Natječaj vrijedi od: 08.04.2016. do 16.04.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovna škola Bisag raspisuje

                                               N A T J E Č A J

                                   ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

1. učiteljica/učitelj njemačkog jezika – 1 izvršitelj

    - 20 sati tjednog radnog vremena, rad na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- presliku domovnice, rodnog lista i potvrde o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag.

Natječaj vrijedi od: 10.03.2016. do 17.03.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovna škola Bisag raspisuje

                                                  N A T J E Č A J

                                       ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

1. učiteljica/učitelj njemačkog jezika – 1 izvršitelj

    - 20 sati tjednog radnog vremena, rad na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- presliku domovnice, rodnog lista i potvrde o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag.

Natječaj vrijedi od: 12.11.2015. do 20.11.2015.

__________________________________________________________

Osnovna škola Bisag raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

                                                 ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

 

1. učiteljica/učitelj geografije – 1 izvršitelj

    - 15 sati tjednog radnog vremena, rad na određeno vrijeme – do povratka zaposlenice na rad.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- presliku domovnice, rodnog lista i potvrde o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Dokumentacija ne mora biti u originalu niti ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42225 Breznički Hum ili osobno u tajništvu Škole.

Natječaj je otvoren od 16.09.2015. do 24.09.2014.

__________________________________________________________

 

Osnovna škola Bisag raspisuje

N A T J E Č A J

ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

 

1. učiteljica/učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj

    - nepuno radno vrijeme od 12 sati tjednog radnog vremena, rad na određeno vrijeme – do povratka zaposlenice s bolovanja.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- presliku domovnice, rodnog lista i potvrde o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Dokumentacija ne mora biti u originalu niti ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Bisag, Bisag 24/1, 42226 Bisag ili osobno u tajništvu Škole.

 

Natječaj je otvoren od 09.04.2015. do 17.04.2015.


ANKETA
Na školskim izletima najviše se veselim:

    

« Veljača 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

  

              

        

 

 

 

CMS za škole logo
Osnovna škola Bisag / Bisag 24/1, HR-42226 Bisag / os-bisag.skole.hr / ured@os-bisag.skole.hr
preskoči na navigaciju